Polityka prywatności

Polityka prywatności

I.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Sophie Thao Agnieszka Dancewicz są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: Sophie Thao Agnieszka Dancewicz z siedzibą przy ul. Gruntowa 44, 04-906 w Warszawie, NIP (VAT) (PL) 118-006-67-67, REGON 140920717.

Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, tj. przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej w myśl art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie danych osobowych zbieranych przy składaniu zamówień kierowanych za pomocą sklepu internetowego Sophie Thao Agnieszka Dancewicz pod adresem www.sophiethao.pl jest ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Częstochowy pod numerem KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558,

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.

Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Sophie Thao Agnieszka Dancewicz na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Sophie Thao Agnieszka Dancewicz dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Sophie Thao Agnieszka Dancewicz będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO).

W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Sophie Thao Agnieszka Dancewicz i/lub roszczeń Sophie Thao Agnieszka Dancewicz względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Sophie Thao Agnieszka Dancewicz, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sophie Thao Agnieszka Dancewicz, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sophie Thao Agnieszka Dancewicz (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Sophie Thao Agnieszka Dancewicz. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Sophie Thao Agnieszka Dancewicz, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Sophie Thao Agnieszka Dancewicz.

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Sophie Thao Agnieszka Dancewicz dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

a) żądania od Sophie Thao Agnieszka Dancewicz dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Sophie Thao Agnieszka Dancewicz są niedokładne lub niekompletne), (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody, np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Sophie Thao Agnieszka Dancewicz nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Sophie Thao Agnieszka Dancewicz, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Sophie Thao Agnieszka Dancewicz sprawdzić prawidłowość tych danych;

jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;

jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Sophie Thao Agnieszka Dancewicz (ul. Gruntowa 44, 04-906 Warszawa), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Sophie Thao Agnieszka Dancewicz może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Sophie Thao Agnieszka Dancewicz planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Sophie Thao Agnieszka Dancewicz informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

W celu realizowania działań marketingowych Sophie Thao Agnieszka Dancewicz wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Sophie Thao Agnieszka Dancewicz dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Wszelkie dane osobowe zbierane przez Sophie Thao Agnieszka Dancewicz będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Sophie Thao Agnieszka Dancewicz zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

II. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz jest właścicielem strony internetowej: www.sophiethao.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej. (Copyright © Sophie Thao Polska 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.)

Postanowienia Polityki Prywatności Sophie Thao Agnieszka Dancewicz obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.

Sophie Thao Agnieszka Dancewicz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.

Strona internetowa www.sophiethao.pl będzie promowana w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Sophie Thao Agnieszka Dancewicz nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.

Postanowienia Polityki Prywatności Sophie Thao Agnieszka Dancewicz mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sophie Thao Agnieszka Dancewicz w dowolnym momencie. Sophie Thao Agnieszka Dancewicz posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.sophiethao.pl . Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.sophiethao.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

Kontakt: sklep@sophiethao.pl